Türkler Arasında Şiîlik Cereyanları
Daha Hz. Muhammed’in vefatının üzerinden otuz yıl geçmeden Müslümanlar üç parçaya bölünmüşlerdi.\r\nZaman içerisinde Sünn?lik, Şi?lik ve Haric?lik olarak adlandırılacak olan bu parçalar birbirleriyle ...

₺ 23,00
Barnabas İncili
Barnabas İncili M. 325 yılına kadar Ortadoğu ve İskenderiye kiliselerinde okunuyor ve elden ele dolaşıyordu. Putperest Roma; şirki devlet eliyle kilise ve papazlara onaylattı. Tevhidi anlatan Barnabas...

₺ 32,00
İslam ve Reenkarnasyon
Ölüm sonrasında ruhların başka bedenlerde yeniden doğduğu inancı, çok eski kültür ve toplumlarda olduğu gibi, bugün de güncelliğini korumaktadır. “Tekrar doğuş” veya “reenkarnasyon” adı verilen bu ina...

₺ 23,00
Tarîkatnâme
Tarikatlar…\r\nTürk-İslam kültürünün köşe taşlarından biri…\r\nHiçbir zorunlu bağlayıcılığı olmayan, ancak bağlananın bütün varlığı ile bağlandığı yollar…\r\nKimi sonsuz güzellik ve mutluluğa, kimi ya...

₺ 15,00
Müslümanın El Kitabı
Kur’an-ı Kerim’e inanıp yaşayışını Allah’ın emirlerine uydurarak devam ettiren bir Müslüman, örnek bir kimse ve her hususta yetişmiş olgun bir insandır. Böyle bir kimsede insanlığın bütün vasıfları ve...

₺ 23,00
İslâm İnanç Esasları
İmam-Azam Ebû Hanife’nin Ehl-i Sünnet akidesini tespit ve tesis etmek üzere kaleme aldığı Fıkh- Ekber adlı eser, İslâm kültür mirasımızın en önemli eserlerinden biridir. Hacmi küçük fakat önemi ve etk...

₺ 17,00
İnançların Gökkuşağı
John Hick, uzunca bir zamandır Hristiyanlığın büyük dünya dinlerinden biri olduğu şeklindeki farkında oluşun geleneksel Hristiyan doktrinlerini yeniden düşünmeyi gerektirdiğini iddia etmektedir. Hick’...

₺ 23,00
İlâhî Nur
Yüce Efendimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.) numune bir insandı. Hayatının her anı, her hareketi insanlık için canlı bir örnek, her sözü değişmez bir hayat prensibi idi. Âdeta yaşayan canlı bir Kur’an’dı....

₺ 20,00
Hz. İbrahim ve Haniflik
Yahudi ve Hristiyan kaynaklarda Hz. İbrahim sadece vahiy alan bir ata olarak kabul edilmekte, onun tebliğ ettiği inanca bir isim verilmemektedir.\r\nİslâm kaynaklarında ise onun tebliğ ettiği inancın ...

₺ 23,00
Hazar ve Karay Türkleri
Kaynak eserlerde Hazarların bir kısmının Yahudiliği kabul ettiği haber verilmektedir. Bazı araştırmacılar, verilen bu bilgileri değerlendirerek bugünkü Doğu Avrupa Yahudilerinin M.S. VIII. yüzyılda Ya...

₺ 32,00
En Veciz Sözler En Güzel Kıssalar
İnsanlık tarihindeki büyük şahsiyetlerin ortaya koyduğu abide eserler; tarihî dönemeçlerin köşe taşlarını meydana getirirler. Bu eserler doğru düşünen aklın temsilcisi; aynı zamanda insanlığın ortak d...

₺ 16,00
Dost Olmak Dostu Sevmek
Bu bir dost ki: Daima beni benden daha çok düşünecek. Makamı ne kadar yükselirse yükselsin, beni unutmayacak ve terk etmeyecek. Ne kadar hata, günah ve kusur etsem de benden vazgeçmeyecek. Benimle kon...

₺ 10,00
Dinler Tarihi
Din, insanlara dinamizm veren, toplumu ve insanlığı ayakta tutan yüce bir duygudur. İnsanlık tarihi incelendiğinde dünyada hiçbir topluluğun dinsiz yaşamadığı, her milletin bir dine ve inanca sahip ol...

₺ 20,00