Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Etiketler
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 40-60 / Aktif Sayfa : 3
 %  20
Osmanoğulları'nın Tarihi ;Tevârîh-i Âl-i Osmân
Osmanlı Devleti'nin ilk özgün tarih kaynaklarından biri olan bu Tevârîh-i Âl-i Osmân, bir Anonim tarih derleyicisi olan Muhyiddîn Mehmed b. Alâeddîn Ali el- Cemâlî tarafından derlenmiştir. Tevârîh-i Âl-i Osmânlar, nüvesi II. Murad (1421-1451) devrinde oluşan ve II. Bâyezîd (1481-1512) devrinde yazılmaya başlanan ilk devir Osmanlı kronikleridir. Osmanlı devlet geleneğinin şekillenmeye başladığı XV. yüzyılın ilk yarısında, halk üzerinde hayranlık uyandırmaya başlayan Osmanlı hanedan üyelerinin geçmişini öğren
96 TL. 120 TL.
 %  20
Taliban'ın Afganistan'ı Devlet, Toplum, Siyaset
19 yüzyılda kolonyal yayılmacı ideolojinin saldırısına uğrayan Afganistan, 20 yüzyılda sosyalist ideolojinin tecavüzüne maruz kalmış ve nihayet 21 yüzyılda vahşi ve barbar kapitalizmin esiri hâline gelmiştir. Üst üste ve kesintisiz bir biçimde gerçekleşen bu dayatmacı ideolojilerin işgalleri yüzünden Afganistan'ın sosyoekonomik yapısı bozulmuş, siyasi istikrarsızlık farklı toplum kesimleri arasındaki diyaloğu kesintiye uğratmış ve silahların konuştuğu bir ortamda uzlaşma kültürü imkânsızlaşmıştır. Rusya'nın
56 TL. 70 TL.
 %  20
Heredotus'tan Günümüze Siyasal Düşünceler Tarihi
Batı siyasal düşüncesi hakkında kaleme alınmış dev bir eserle karşı karşıyayız. Büyük Britanya'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde uzun yıllar siyaset felsefesi dersleri veren Alan Ryan, Anglosakson literatürde George Sabine ve John Plamenatz'dan beri rastlamadığımız bir girişime imza atıyor. Herodotos'tan Rawls'a kadar, siyasal düşüncenin iki bin beş yüz yıllık serüvenini, toplumların en iyi nasıl yönetileceği sorusuna verilen yanıtları, dönemleri ve akımları, çağını ve günümüzü etkileyen düşünürlerin ge
180 TL. 225 TL.
 %  20
Demokrasi
DEMOKRASİ'nin iki hedef kitlesi var. İlki sosyal bilimler alanında çalışan öğrenciler. Diğeri demokrasi konusundaki bilgilerini derinleştirmek isteyen okurlar. Yani demokrasiyi merak edenler. Çağdaş demokrasinin temel ilkeleri dediğimizde ilk elde hemen halk egemenliğini, katılımı, genel oy hakkını, erkler ayrılığını, hukuk devletini, insan haklarını, eşitliği ve özgürlüğü sayıyoruz. Halkın halk tarafından halk için yönetimi diyoruz. Bunlar bilinen ilkeler. Bu ilkeler nerede, ne zaman ve nasıl oluşt
68 TL. 85 TL.
 %  20
Uluslararası Güvenlik, Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye
Savaşların arttığı, rekabetin iyice kızıştığı, ittifak ve ihtilafların her gün yeniden şekillendiği, on yılda gerçekleşebilecek olayların bir yılda konsantre olarak yaşandığı oldukça karmaşık, izlenmesi ve anlaşılması zor bir uluslararası panoramayla karşı karşıya bulunmaktayız. ABD'nin önemli ölçüde güç kaybettiği, uluslararası kurum ve kuruluşların işlevsizleştiği ve Çin gibi bir süper gücün dünya üzerinde hükümranlık iddiasında bulunduğu bir zaman diliminden geçmekteyiz. Özellikle son on yılda görünürlük
60 TL. 75 TL.
 %  20
Edebiyattaki Tren, Şu Bildiğimiz Tren mi?
Tren, yeryüzünün görünümünü hızla değiştirdi. Yeryüzünün somut görünümünü değiştirmekle kalmadı, insanların ruhsal yapısını da değiştirdi. Tren, ya da buhar makinesi de diyebiliriz, küreselleşmeyi de böylece başlatmış oldu. Zaman, uzaklık, yolculuk, disiplin, dakiklik ve belki de en önemlisi uygarlık anlayışımız evrildi. Bu çalışmada, önce tren olgusunun getirdiği somut değişikliklere kısaca bakmak, sonra da bunların kültüre nasıl yansıdığını, yani edebiyattaki trenin neyi simgelediğini araştırmak istedim.
44 TL. 55 TL.
 %  20
İslam Medeniyet Tarihi
Şimdiye kadar İslâm Medeniyeti hakkında çeşitli kitaplar yazılmış, herkes bu medeniyetin bazı yönlerine önem vermiştir. Bu medeniyet içinde Türklerin rolünü ikinci plana atmıştır. Biz tarafsız bir tutumla her milletin bu medeniyetteki rolünü göstermeye çalıştık. İslâm tarihini siyasî, ilmî, ekonomik, ahlâkî, dinî, sanat ve askerlik yönleriyle özetlemeye çalıştık. Bu medeniyetin tarihini Birinci Dünya Savaşı'na kadar getirdik. İslâm Medeniyeti uzun müddet dünyada medeniyetlere liderlik yapmış, çeşitli millet
260 TL. 325 TL.
 %  20
Mekândan Zamana Metaforik Transferler;Eski Türkçe Üzerine Teorik Bir İnceleme
İnsanoğlu ilk düşünme pratiklerinde, çevresini anlama ve tanımlama işini, içinde bulunduğu mekân ile ilişkilendirerek gerçekleştirmiştir. Çevresindeki dünyaya ait her şeyi mekâna bağlı olarak tanımlamıştır. Bu durumun en belirgin ipuçlarını ise kendi dilinde saklamıştır. Zaman gibi soyut bir kavramı ise, yine mekânın özelliklerinden yararlanarak anlamış ve ifade etmiştir. Dünyanın, yani içinde bulunulan mekânın bütün özelliklerini zaman boyutuna taşımıştır. Bu yüzden dünya dillerindeki zamansal ifadelerin b
48 TL. 60 TL.
 %  20
Safevîler Devrinde İran
İran tarihini derinden etkileyen Safevîler önce bir tarikat olarak tarih sahnesinde yer aldılar, ardından siyaset arenasında boy gösterdiler. XVI. yüzyılın hemen başında Şah İsmail önderliğinde nihaî hedeflerine ulaşarak Tebriz'de Oniki İmam Şiîliğine dayalı devletin temellerini attılar. Kızılbaş ordusunun dinamizmi sayesinde on yıl gibi kısa bir sürede büyük zaferler kazanarak neredeyse tüm İran'a egemen oldular. İran'ın mezhebî yapısını kendi lehlerine çevirdiler. Ne var ki en büyük hezimeti Çaldıran Sava
60 TL. 75 TL.
 %  20
Eğitime Çözüm;Deryaya Bir Damla Su
Geçmişten günümüze zeki ve başarılı insanların, hayatlarını, aldıkları eğitim ile kökten değiştirdiğini bilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra dünyanızı değiştirecek en büyük fikrin ne olacağına siz karar verin! İletişim çağını yaşadığımız bu zaman diliminde 19 yüzyıl eğitim anlayışımızla çağı yakalama şansını kaybediyoruz. Özü itibariyle bize ait olmayan dünyevileştirme projesiyle birlikte sıradan bir insanın dünya tasavvuru ve algısı büyük ölçüde değişti. Bu dejenerasyonun etkisiyle köşeyi dön de nasıl döners
44 TL. 55 TL.
 %  20
Türk Dilinin Yurtları;Renkli Kuşe Baskılı Türk Lehçeleri Haritası Ekiyle
Türk Dilinin Yurtları adlı eserde, bu coğrafi genişlik içinde, Türkçenin bugün dünyanın hangi ülkelerinde resmî dil, hangilerinde azınlık dili veya göçmen dili olarak kullanıldığı, bu ülke ve bölgelerdeki yazı ve konuşma dili olarak canlılığı araştırıldı. Buna bağlı olarak Türk dilinin yayıldığı ülke ve bölgelerde Türkçe kullanan toplulukların sayısı, Türkçenin yazılı basın veya sesli görüntülü yayın dili hâline gelip gelmediği incelendi. Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN tarafından titiz ve uzun süren bir araştırma s
76 TL. 95 TL.
 %  20
Sultan Berkyaruk Devri Selçuklu Tarihi;( 485-498/1092-1104 )
Selçuklu tarihçileri, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun tarihini; Kuruluş Devri (945-1040), Birinci İmparatorluk Devri (1040- 1092), Fetret - İntikal Devri (1092-1118) ve İkinci İmparatorluk Devri (1118-1157) şeklinde dört döneme ayırırlar. Bu çalışmada Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun, Sultan Melikşah'ın ölümünden Muhammed Tapar'ın cülûsuna kadar devam eden ve Fetret Devri olarak bilinen Sultan Berkyaruk Dönemi tetkik edildi. Nizâmülmülk ve Sultan Melikşah'ın art arda vefatıyla başlayan taht kavgalarının bü
52 TL. 65 TL.
 %  20
Çin Düşüncesi ve Kültürü Temel Kavramları -1
Çin düşüncesi ve kültürü temel kavramları; Çin felsefesini, hümanizmini, düşünce tarzını ve değerlerini özetleyen, kelime veya söz öbeklerinden meydana gelen kalıplaşmış ideolojik ve kültürel öz ifadeler olarak tanımlanabilir. Çin milletinin kadim bilgeliğinin bir birikimi niteliğinde olan bu kavramlar, onların en yoğun manevi arayışlarını, rasyonel düşüncelerinin derinliğini ve kapsamını yansıtmaktadır. Günümüzde, Çinlilerin antik Çin felsefesi, düşünce yapısı ve değerlerindeki değişimleri ve hatta edebiya
36 TL. 45 TL.
 %  20
Bir Destandır Çanakkale
Bilge Kâşiflerin ayrılmaz ikilisi Kemal ile Cahide, kendilerini bu defa bambaşka bir maceranın içinde buluyor. Geçmişe yolculuk yapan Bilge Kâşifler Hitit ülkesini keşfediyor. Anadolu'ya yazı ilk defa nasıl geldi? Hititlerden önce Anadolu'da kimler yaşıyordu? Peki bin tanrılı Hititlerin gündelik hayatları nasıl geçiyordu? Anadolu'nun ortasında binlerce yıllık bir medeniyeti beraber incelemeye ne dersiniz? Haydi o zaman! Bilge Kâşiflere katılıp tarihin içinde eğlenceli ve bilgi dolu bir maceraya çıkalım.
20 TL. 25 TL.
 %  20
Uygarlığın İzinde Hititler
Bilge Kâşiflerin ayrılmaz ikilisi Kemal ile Cahide, kendilerini bu defa bambaşka bir maceranın içinde buluyor. Geçmişe yolculuk yapan Bilge Kâşifler Hitit ülkesini keşfediyor. Anadolu'ya yazı ilk defa nasıl geldi? Hititlerden önce Anadolu'da kimler yaşıyordu? Peki bin tanrılı Hititlerin gündelik hayatları nasıl geçiyordu? Anadolu'nun ortasında binlerce yıllık bir medeniyeti beraber incelemeye ne dersiniz? Haydi o zaman! Bilge Kâşiflere katılıp tarihin içinde eğlenceli ve bilgi dolu bir maceraya çıkalım.
20 TL. 25 TL.
 %  20
Tapınakçıların Çöküşü
Elinizdeki bu eser XI. yy. sonu XII. yy. başı Orta Doğu ve Avrupa tarihine ayrıntılı bir bakış getirmektedir. Haçlı seferlerinden sonra Orta Doğu'da oluşan Latin-Hristiyan devletlerin içinde önemli bir rol oynamış olan dinî-askerî tarikatların başında gelen Tapınakçılar, gerek Avrupa'da gerekse Orta Doğu'da gizemli teşkilatları ve ilişkileri ile yüzyıllardır kamuoyunun hep ilgisini çekmiştir. Tapınakçıların son Büyük Üstadı Jacques de Molay'in gene sırlarla dolu hayatı içinde papalar, Fransa ve Aragon Krall
68 TL. 85 TL.
 %  20
Moğolistan ve Çin Günlüğü
Türkiye'deki ilk kapsamlı Moğolistan ve Çin belgeseli 1990 yılında TRT tarafından çekilmiştir. Altaylar adlı 12 bölümlük belgeselin danışmanlarından Ahmet B. Ercilasun, Moğolistan'da 45, Çin'de 15 gün süren belgesel çekimleri sırasında görüp yaşadıklarını günü gününe defterine not etmiştir. Köktürk anıtları, Orhun şelalesi, Altay Dağları, Cengiz Han'ın doğduğu topraklardaki milletler arası Cengiz Han şenlikleri... Moğolistan'daki Kazak, Tuva ve Azerbaycan Türkleri... Çin Seddi, Yasak Şehir, Bin Buda mağaral
44 TL. 55 TL.
 %  20
Âdil Mevlâ
Kantarağasızâde Ömer Selahaddin (1878-1943) Osmanlı Devleti'nden modern Türkiye Cumhuriyeti'ne geçilen sancılı döneme tanıklık etmiş bir Türk aydınıdır. Kantarağasızâde, Rudolf Naumann ile birlikte Smyrna Agorası kazılarını yürütmüş ve İzmir Âsâr-ı Atika (Arkeoloji) Müzesi'nin kurucu üstlenmiştir. Gazeteci kimliği ve çok yönlü kişiliği sayesinde edebiyat ile de yakından Kantarağasızâde, bütün eserlerini efelik temi çevresinde vermiş olması yönüyle dikkat çekici bir şahsiyettir. Âdil Mevlâ'nın basımı önce Yu
36 TL. 45 TL.
 %  20
Selçuklu İslam Hukuku;(Yükseliş Devri [1063-1092])
Büyük Selçuklu Devleti, Orta Asya'dan Anadolu'ya, Irak'tan Suriye'ye, Hicâz'dan Yemen'e kadar büyük bir coğrafyayı kuşatan bir imparatorluktu. Geniş bir toprağa sahip olan Selçukluların en parlak zamanı da Alparslan ve Melikşah'ın dönemleri olmuştur. Yükseliş devri olarak adlandırılan bu dönem ilmî faaliyetler hususunda birçok gelişmeye sahne olmuştur. Nizâmiye medreselerinin kurulmasıyla birlikte dönem âdeta ilmî açıdan zirve çağını yaşamıştır. İşte bu çalışmada da Selçukluların ilim ve kültür hayatı bakım
44 TL. 55 TL.
Tükendi
Sıralama : Göster :
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 40-60 / Aktif Sayfa : 3